Burse elevi An şcolar 2021-2022

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE BURSĂ 2022

Dosarele complete vor fi aduse de catre diriginti până la data de 31.01.2022

Nu se mai primesc dosare dupa data de 31.01.2022

PENTRU CLASELE VI –VIII

Pentru Bursa de merit, dirigintele va aduce la secretariat tabel cu elevii care au avut media generală peste 9,50 în anul școlar trecut 2020-2021 și absențe nemotivate pentru semestrul I .

PENTRU CLASA a V-a

Bursa de merit ( pentru elevii cu media generala de cel putin 9,50 pe semestru I și CEL MULT 10 ABSENTE NEMOTIVATE

– Se completează o cerere tip, cu mentiunea mediei generale si a mediei la purtare din semestrul I, avizata de profesorul-diriginte;

– copie certificat de nastere copil

– copie CI parinti titular extras de cont

– Extras de cont

BURSA DE STUDIU

SE ACORDA ELEVIILOR CU MEDIA GENERALA DE CEL PUTIN 7,50 PE SEM I , AU ACUMULAT CEL MULT 10 ABSENTE NEMOTIVATE, IAR VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE SA NU DEPASESCA 1386 LEI.

– Se completează o cerere tip, cu mentiunea mediei generale si a mediei la purtare din semestrul I, avizata de profesorul-diriginte;

– adeverință cu venitul net al parinților pe ultimile 3 luni (octombrie-decembrie)

– extras de cont / cupoane alocații copii

– copie certificat de nastere copil

– copie CI parinti titular extras de cont

– Extras de cont

 

BURSE 2020-2021

BURSĂ DE MERIT

ACTE NECESARE – vor fi depuse într-un dosar cu șină care să conţină:

1. pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de proveniență, data depunerii dosarului;

2. opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată;

3. cererea tip (modelul se solicita dirigintelui/comisiei); media generala – 8,50  purtarea 10,00 sunt confirmate de către profesorul diriginte în scris în zona de subsol a cererii;

4. copie după carnetul de note care să ateste media la purtare

5. copii xerox după diplomele obținute la etapele județene  ale olimpiadelor și concursurilor școlare și/sau diplomele obținute la etapele județene  ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de MECŞ, precizându-se domeniul şi numărul concursului din CAEN;

6. copie a cărții de identitate/ certificat de naștere

7. copia tabelului pe baza căruia s-a făcut deplasarea/la olimpiadă/concurs pentru elevii care au obţinut premii cu echipa.

8.- copie a actului de identitate al părintelui/elevi minori ;

BURSĂ DE STUDIU

ACTE NECESARE – vor fi depuse intr-un dosar cu șină care să conţină:

1. pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de proveniență, data depunerii dosarului;

2. opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată;

3.cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei); media generală, cea la purtare  confirmate de către profesorul diriginte în scris în zona de subsol a cererii;

4.Copia xerox a certificatului de naştere/copia actului de identitate al elevului;

5.copii xerox ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

6.acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni (2230 LEI ) anterioare depunerii dosarului:

– adeverinţe salariu sau orice alt venit care să cuprindă obligatoriu venitul net inclusiv bonurile de masă;

– pensia alimentară;

– pensie de stat;

– ajutor de somaj;

– indemnizatii cu caracter permanent;

– acolo unde membrii familiei nu realizează venit, anexează declaraţie pe proprie răspundere de la Notariat;

– pentru fraţi, se vor ataşa adeverinţe de elev/student din care să rezulte că beneficiază sau nu de bursă si cuantumul pe lunile menţionate mai sus;

– acte privind alocaţia de stat pentru copiii inclusiv alocaţia suplimentară;

– alocații pentru copiii dați în plasament;

BURSĂ SOCIALĂ

ACTE NECESARE – vor fi depuse într-un dosar cu șină care să să conţină:

Acte necesare pentru BURSA SOCIALA lit.a):

ORFANI:

 cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei)

– copia certificatului de naştere/actului de identitate al elevului;

– copie a actului de identitate al părintelui supravieţuitor;

– copie a certificatului de deces;

– copie a certificatului de căsătorie;

BOLNAVI:

 cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei)

– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului;

– certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

– copie a actului de identitate al părintelui/elevi minori ;

Acte necesare pentru BURSĂ SOCIALĂ lit. c):

 cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei)

– copia certificatului de naştere/actului de identitate al elevului;

– copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlaţi membri ai familiei;

– adeverinţe salariu sau orice alt venit care să cuprindă obligatoriu venitul net pe ultimele 12 luni (/673 LEI) anterioare depunerii dosarului, inclusiv bonurile de masă;

– pensia alimentară;

– pensie de stat;

-ajutor de somaj;

– indemnizații cu caracter permanent;

– acolo unde membrii familiei nu realizează venit, anexează declaraţie pe proprie răspundere de la Notariat;

– pentru fraţi, se vor ataşa adeverinţe de elev/student din care să rezulte că beneficiază sau de bursă si cuantumul pe lunile menţionate mai sus;

– acte privind alocaţia de stat pentru copiii inclusiv alocaţia suplimentară;

– alocatii pentru copiii dați în plasament;

– act doveditor în original ca nu dețin terenuri agricole > 20000 mp în zone colinare și de șes și de 40000 mp în zone montane de la Primăria unde își au domiciliul;

NOTA :

Elevul nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare.

Burse elevi an şcolar 2019-2020

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR CONFORM OM.NR.5576/2011 și modificărilor apărute ulterioare 

BURSA DE PERFORMANTA

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare conform ART.6 :

  1. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018-2019;
  2. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.C. S. pentru competițiile internaționale în anul şcolar 2018 – 2019;
  3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018 – 2019.

 BURSA DE MERIT

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare conform ART.8 :

  1. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 (pentru elevii claselor aVI-a, aVII-a, aVIII-a,);
  2. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018-2019;
  3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.S în anul şcolar 2018-2019.

Notă:Pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Bursele de merit sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară.

BURSA DE STUDIU

Se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii conform ART.9 :

  1. a) au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a,a VIII-a.
  2. b) au un venit lunar mediu net pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2019) cel mult egal cu salariul minim pe economie.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii conform ART.13

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;”

b) Elevi din mediul rural , care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu (pentru liceu )

c) Elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2018 – august 2019), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie
  2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.

Notă: Bursele de ajutor social lit c) vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

 

Notă

Venitul lunar net pe membru de familie este:
– 1263 lei /membru de familie
(pentru angajaţi cu studii medii)

   – 1413 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii superioare)
   – 2362 lei /membru de familie(pentru angajaţi care lucrează în construcţii)

Dosarele de burse se vor strânge de diriginți în perioada 24.10.2019 – 28.10.2019

LISTA OLIMPIADELOR/CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘI LISTA COMPETIȚIILOR/CONCURSURILOR  CULTURAL-ARTISTICE, CU CARACTER SPORTIV SAU CU CARACTER TEHNICO-ȘTIINȚIFIC  PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSE DE MERIT

Se iau în considerare doar pozițiile la care apare M.E.N. în calitate de organizator

Dosarele de burse se vor strânge de diriginți/învățători în perioada 24.10.2019 – 28.10.2019