Comitetul de Părinți

Părinţii elevilor sunt cei mai importanţi parteneri ai Şcolii Gimnaziale “Anton Pann” în realizarea misiunii unităţii de învăţământ. Relaţia cu părinţii este asigurată organizatoric prin adunările generale ale părinţilor, prin comitetele de părinţi pe clasă şi prin Consiliul reprezentativ al părinţilor.

Adunarea generală a părinţilor clasei

  - Este constituită din toţi părinţii elevilor dintr-o anumită clasă şi este prezidată de drept de dirigintele clasei.

 - Se organizează cel puţin de 3 ori pe an şcolar: la începutul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar.

 - Este convocată de dirigintele clasei sau de preşedintele comitetului de părinţi al clasei.

 - Analizează întreaga activitate la nivelul clasei şi propune măsuri de îmbunătăţire a situaţiei la învăţătură şi purtare a elevilor clasei.

Comitetul de părinţi al clasei

  - Se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri.

 - Este stabilit de adunarea generală a părinţilor clasei, în fiecare an şcolar, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor.

 - Reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în:

     <> adunarea generală a părinţilor pe şcoală;

     <> Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;

     <> Consiliul Profesoral;

     <> consiliul clasei.

Comitetul de părinţi al clasei îndeplineşte următoarele atribuţii:

 - sprijină dirigintele în îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la cursuri;

 - acordă sprijin şi asistenţă în activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor;

 - sprijină dirigintele şi unitatea de învăţământ în organizarea unor activităţi extraşcolare;

 - se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei şi în modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;

 - identifică şi atrage sponsori, persoane fizice sau juridice, pentru modernizarea bazei materiale a clasei/unităţii de învăţământ;

 - asigură legătura părinţilor cu unitatea de învăţământ, prin intermediul dirigintelui.

Sari la conținut